Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

Матеріали з судівства та риболовного спорту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 993
Київ

Про затвердження Положення
про дитячо-юнацьку спортивну школу


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу,
що додається.

2. Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів
та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433
( 433-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 847;
2005 р., N 30, ст. 1800), зміни, що додаються.

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту розробити і
затвердити до 1 лютого 2009 р. в установленому порядку
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
дитячо-юнацьких спортивних шкіл.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 993

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячо-юнацьку спортивну школу


Загальна частина

1. Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) -
позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який
забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту,
що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні
умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя,
підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

2. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, МОН,
інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням і власним статутом.

3. Дія цього Положення поширюється на такі типи спортивних
шкіл, як комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі
спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для
інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського
резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву незалежно
від їх підпорядкування та форми власності.

Організаційно-правові засади діяльності
спортивних шкіл

4. Мінсім'ямолодьспорт, МОН в установленому порядку
здійснюють управління діяльністю спортивних шкіл незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності.

5. Спортивні школи можуть бути державної, комунальної або
приватної форми власності.

6. Засновником спортивних шкіл можуть бути:

центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи
місцевого самоврядування;

фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські
організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

підприємства, установи, організації та їх об'єднання, крім
державних та комунальних;

громадяни України.

7. Спортивна школа є юридичною особою і діє на підставі
статуту, що розробляється на основі цього Положення та
затверджується засновником (власником).

8. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з певних
видів спорту, інші підрозділи, що передбачені її статутом та
відповідають меті діяльності спортивної школи.

Спортивна школа у місті повинна мати у штатному розписі не
менше ніж вісім посад тренера-викладача, у сільській місцевості -
чотири (спортивна школа для інвалідів - відповідно чотири і три),
а також власну або орендовану матеріально-технічну базу,
науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема
фонди оплати праці. У комплексних дитячо-юнацьких спортивних
школах діють відділення не менш як з двох видів спорту.

9. Відділення з певного виду спорту спортивної школи включає:

групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір
обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді
спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної
рухової активності, розвиток здібностей, формування
морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями
основ техніки і тактики обраного виду спорту;

групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється
підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень,
необхідних для досягнення високих спортивних результатів,
забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення
спортивних результатів вихованців;

групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається
оптимальна кількість перспективних вихованців з метою
спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих
спортивних результатів;

групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення
досягнення вихованцями високих спортивних результатів на
всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до
національних збірних команд України.

10. Спортивна школа підлягає державній атестації, яка
проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку,
встановленому МОН. Результати державної атестації спортивних шкіл
оприлюднюються у засобах масової інформації.

11. Спортивним школам у порядку, встановленому
Мінсім'ямолодьспортом, надається:

вища категорія - Мінсім'ямолодьспортом за поданням
Республіканського комітету по фізичній культурі та спорту
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної
культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;

перша категорія - Республіканським комітетом по фізичній
культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурними
підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій за поданням структурних
підрозділів з фізичної культури та спорту районних
держадміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст
обласного значення;

друга категорія - структурними підрозділами з фізичної
культури та спорту районних держадміністрацій або органів
місцевого самоврядування для міст обласного значення за поданням
засновника (власника) спортивної школи.

Категорія надається спортивній школі на підставі заяви
засновника (власника) та з урахуванням вимог, визначених у
додатку, строком на чотири роки. Після закінчення строку категорія
підтверджується або змінюється. Спортивна школа, яка не одержала
вищу, першу або другу категорію, вважається такою, що не має
категорії.

Надання відповідної категорії спортивній школі
підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується
Мінсім'ямолодьспортом.

12. Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського
резерву може бути лише спортивна школа, яка має вищу категорію з
олімпійських видів спорту.

13. Спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою для
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву може бути за
погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України лише
спортивна школа, яка має вищу категорію.

14. Утворення, реорганізація та ліквідація спортивної школи
здійснюється в установленому порядку.

Організація діяльності спортивної школи

15. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної
школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що
затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові
навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними
планами, виховні заходи, медико-відновні заходи,
навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних
змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у
спортивних змаганнях різного рівня.

16. Навчальний рік у спортивній школі починається з
1 вересня.

Річний навчальний план для кожного відділення розраховується
на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової
підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів
навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого
табору.

17. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить
45 хвилин.

Тривалість одного заняття в спортивній школі не може
перевищувати:

двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

трьох навчальних годин у групах попередньої базової
підготовки;

чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової
підготовки та підготовки до вищих досягнень.

18. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається
розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором
спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором між адміністрацією спортивної школи та
профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового
комітету - представниками трудового колективу, що обрані та
уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах
спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її
директором.

Адміністрація спортивної школи створює для вихованців,
тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для
навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

19. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і
тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи
спортивних шкіл установлюються відповідно до навчальних програм з
видів спорту.

20. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на
наступний навчальний рік подає директор спортивної школи
засновникові (власникові) до 1 серпня поточного року для
затвердження.

Списки вихованців груп відділень з видів спорту
затверджуються директором спортивної школи за погодженням з її
засновником (власником) до 1 вересня, а для груп початкової
підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року
у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому
порядку зміни.

Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і
груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також відповідно з
Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту
Автономної Республіки Крим і структурними підрозділами з фізичної
культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій.

21. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають
займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з
фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з
видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі
заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря
поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього
навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для
занять.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної
школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається
Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з МОЗ.

Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи
початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки,
групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до
вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених
вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній
школі у групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого
року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах
підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки
показників підготовленості та високих спортивних результатів за
погодженням з Республіканським комітетом по фізичній культурі та
спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з
фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій. Вихованці можуть
перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови
навчання їх у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

22. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення
рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності,
центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту,
які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не
включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але
можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд
спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення. За
тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох
років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені
надбавки (доплати) за їх підготовку.

23. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах
(для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть
відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим
днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та
спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і
додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі
відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним
закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до
початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового
забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання
із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного
контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування
вихованців тощо.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою
загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної
школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють,
може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку
закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя,
складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями
спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

24. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального
процесу та активного відпочинку вихованців організовуються
спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у
канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача
може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих
таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

25. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні
збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних,
всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати
спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців
харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами,
вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною
екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених
Мінсім'ямолодьспортом, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах
попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах
спеціалізованої базової підготовки - не більш як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних
команд України, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту, та
груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно
діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць,
але не більш як 250 днів на рік.

Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного
плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві
зустрічі, турніри та інші змагання.

26. Організація медичного супроводження підготовки вихованців
спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних
документів Мінсім'ямолодьспорту і МОЗ.

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи
здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням
навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі
потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної
школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше
двох разів на рік);

додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після
захворювання або травми;

контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних
та заборонених до вживання засобів;

відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я;
контроль за додержанням строків поновлення занять після
захворювання або травми;

контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях
проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під
час їх проведення;

облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час
занять.

27. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути
організована відповідно до вимог законодавства.

Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи

28. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в
спортивній школі є:

вихованці;

тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

батьки або особи, що їх замінюють;

директор та його заступники.

29. Вихованці спортивної школи мають право на:

здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання
свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої
картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінсім'ямолодьспортом
та МОН;

добровільний вибір виду спорту;

проходження підготовки відповідно до навчальних програм з
видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

безпечні та нешкідливі умови для навчання;

користування матеріально-технічною, спортивною базою та за
наявності - оздоровчою базою спортивної школи;

одержання в установленому порядку спортивного інвентарю
індивідуального користування;

забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та
спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час
навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до
місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;

медичне та фармакологічне обслуговування;

одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот,
дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

представлення в органах громадського самоврядування
спортивної школи;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і
фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх
права, принижують честь і гідність.

30. Вихованці спортивної школи зобов'язані:

поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у
загальноосвітньому навчальному закладі;

виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих
спортивних результатів;

підвищувати свою спортивну майстерність та загальний
культурний рівень;

додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної
поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої
гігієни;

брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах,
передбачених індивідуальними і календарними планами;

додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на
рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах
попередньої базової підготовки;

виконувати положення антидопінгового законодавства;

берегти державне, громадське і особисте майно;

додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця
спортивної школи.

31. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що
має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і
спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи
"магістр".

32. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у
спортивній школі, мають право на:

внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої
влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої
влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та
виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи
і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців,
застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього
трудового розпорядку спортивної школи;

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших
органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з
організацією спортивної роботи;

підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та
інших джерел;

вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і
засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

захист професійної честі та гідності відповідно до
законодавства;

моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних
результатів у виконанні покладених на них завдань;

забезпечення в установленому порядку спортивною формою і
спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення
навчально-тренувальної та спортивної роботи;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

33. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у
спортивній школі, зобов'язані:

виконувати навчальні програми з видів спорту;

навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних
напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи
диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей,
інтересів, схильностей вихованців;

сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та
запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм
морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують
організацію навчально-тренувального процесу;

додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати
їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням
норм антидопінгового законодавства;

берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб
життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи
вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому
порядку;

постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну
культуру;

вести документацію з питань виконання посадових обов'язків
(журнали, плани роботи тощо);

сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до
державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати
правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки,
накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового
законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і
спортивної роботи.

34. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять,
затвердженого директором спортивної школи.

35. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається
директором спортивної школи згідно із законодавством і
затверджується її засновником (власником).

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до
умов, затверджених в установленому порядку Мінсім'ямолодьспортом
за погодженням з Мінфіном.

36. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача
протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи
у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог
законодавства про працю.

37. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого
виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує
директор спортивної школи на підставі відповідного рішення
тренерської ради спортивної школи з додержання вимог, визначених
Мінсім'ямолодьспортом.

38. Тренери-викладачі спортивної школи підлягають атестуванню
один раз на чотири роки в порядку, визначеному
Мінсім'ямолодьспортом.

39. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають
право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування спортивної школи;

звертатися до органів управління фізичною культурою і
спортом, директора і органів громадського самоврядування
спортивної школи з питань її роботи;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної
бази спортивної школи;

захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого
самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

Керівництво спортивною школою

40. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює
директор, який призначається на посаду (звільняється з посади)
засновником (власником) відповідно до законодавства.

На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка
є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і
спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр",
стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної
спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та
атестацію в порядку, встановленому Мінсім'ямолодьспортом.

Директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву
призначається за погодженням з Національним комітетом спорту
інвалідів України та Українським центром з фізичної культури і
спорту інвалідів "Інваспорт".

41. Директор спортивної школи:

здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення
належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та
спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником
(власником) за її результати;

в установленому порядку за погодженням із засновником
затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює
додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового
законодавства, праці і господарської діяльності,
санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки
та несе за це відповідальність;

представляє спортивну школу на підприємствах, в установах,
організаціях та органах влади;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах
банків або органах Державного казначейства;

видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і
контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції
працівників;

приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та
інших фахівців відповідно до законодавства;

установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат,
премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим
фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а
також дисциплінарного впливу;

несе відповідальність за виконання покладених на спортивну
школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності,
стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в
користування і володіння спортивної школи.

42. Заступник директора спортивної школи з
навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного
виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи
"магістр", стаж роботи тренером-викладачем не менше п'яти років.

43. Заступник директора спортивної школи з
навчально-тренувальної роботи:

несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за
проведенням навчально-тренувальних занять;

контролює проведення відбору вихованців, комплектацію
навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для
переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

організовує роботу інструкторів-методистів;

здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних
планів підготовки;

готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

координує роботу з науково-методичного та медичного
забезпечення;

несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних
вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під
час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

організовує роботу з узагальнення досвіду роботи
тренерів-викладачів.

44. Заступник директора спортивної школи з
адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", "бакалавр",
"спеціаліст" чи "магістр" та досвід адміністративно-господарської
роботи.

Посада заступника директора спортивної школи з
адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності
власної матеріально-технічної бази.

45. Заступник директора спортивної школи з
адміністративно-господарської роботи:

несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних
умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження
майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень спортивної
школи, утримання їх у належному стані;

забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази,
організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення
поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю,
утримання і використання транспортних засобів.

46. У спортивній школі вищої категорії передбачається не
менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії -
двох, другої категорії - однієї.

На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який
має вищу освіту з фізичного виховання і спорту
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи
"магістр".

47. Інструктор-методист спортивної школи:

здійснює методичне забезпечення та координацію роботи
тренерів-викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію
навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням
спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної
роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації
тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних
занять;

веде статистичний облік та аналіз результатів роботи
спортивної школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід
тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту
про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення
документації з питань проведення методичної роботи;

здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних
занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних
планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

48. У спортивній школі вищої та першої категорії може бути
введена посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під
його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів.

На посаду старшого інструктора-методиста призначається
фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр".

Старший інструктор-методист очолює роботу
інструкторів-методистів, веде контроль за їх діяльністю та виконує
функції, які передбачені для інструкторів-методистів.

49. У спортивній школі може бути введена для кожного
відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його
керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При
цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним
штатним тренером-викладачем.

Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для
тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю
тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за
організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та
проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з
підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати
виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе
відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

50. З метою забезпечення розвитку та удосконалення
навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної
діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська
рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

вивчає плани, результати та актуальні питання
навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо
додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки
безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної
школи;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів,
упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки
і кращого досвіду роботи;

розробляє рекомендації з питань удосконалення
навчально-тренувальної та спортивної роботи;

вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо
налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний
вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і
засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання
під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної
школи.

Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у
разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

51. Органом громадського самоврядування спортивної школи є
загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та
інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та
спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні
збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу
на рік.

52. У період між загальними зборами може діяти рада
спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного
розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх
вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю
керівництва.

53. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть
утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база спортивної школи

54. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи
провадиться відповідно до законодавства та статуту.

55. Фінансування спортивної школи здійснюється в
установленому порядку за рахунок коштів засновника (власника)
та/або відповідного бюджету, фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, інших джерел.

56. Спортивна школа у процесі провадження
фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від
господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу
спортивно-оздоровчих таборів;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до
законодавства та статуту;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких
розташована спортивна школа;

виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і
статуту спортивної школи.

57. Матеріально-технічна база спортивної школи включає
адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові
поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори,
підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку,
транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для
навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні
ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

58. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної
роботи спортивним школам за відсутності власної спортивної бази
можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових
умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі
та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і
непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених
об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно
до законодавства.

59. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному
нормативно-правовими актами.

Діяльність спортивної школи у рамках
міжнародного співробітництва

60. Спортивна школа за наявності належної
матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право
підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними
організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах,
проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення
міжнародного досвіду роботи.

61. Спортивна школа має право укладати угоди про
співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління
освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами,
науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

За наявності відповідних умов спортивна школа може
здійснювати прийом іноземних делегацій.

Документація спортивної школи,
порядок обліку та звітності

62. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа,
порядок обліку та звітності затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.


Додаток
до Положення

ВИМОГИ,
яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна
школа для одержання відповідної категорії


------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Категорія спортивної |
| | школи |
| |-------------------------|
| | вища |перша |друга|
|--------------------------------------+------------+------+-----|
|1. |Рівень додержання протягом | 100 | 90 | 70 |
| |останніх двох років режиму | | | |
| |навчально-тренувальної роботи, | | | |
| |забезпечення етапності підготовки | | | |
| |вихованців дитячо-юнацької | | | |
| |спортивної школи (далі - спортивна| | | |
| |школа) згідно з навчальними | | | |
| |програмами з видів спорту (у | | | |
| |відсотках показників, затверджених| | | |
| |навчальними програмами) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|2. |Кількість вихованців спортивної | не менш | до 3 | |
| |школи, які щороку за останні три | як 3 | | |
| |роки зараховувалися до складу | | | |
| |збірних команд України з видів | | | |
| |спорту (основний, кандидати, | | | |
| |резерв), або кількість | | | |
| |вихованців, переведених із | | | |
| |спортивної школи до школи вищої | | | |
| |спортивної майстерності, центру | | | |
| |олімпійської підготовки, | | | |
| |спеціалізованих навчальних | | | |
| |закладів спортивного профілю (у | | | |
| |відсотках загальної кількості | | | |
| |вихованців в кожному виді спорту, | | | |
| |крім вихованців груп початкової | | | |
| |підготовки) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|3. |Кількість вихованців спортивної | не менш | до 5 | |
| |школи, які займаються ігровими | як 5 | | |
| |видами спорту та за останні три | | | |
| |роки взяли участь у чемпіонатах | | | |
| |України різних вікових груп, а | | | |
| |також серед команд вищої та першої| | | |
| |ліги (у відсотках загальної | | | |
| |кількості вихованців спортивної | | | |
| |школи в кожному виді спорту, крім | | | |
| |вихованців груп початкової | | | |
| |підготовки) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|4. |Кількість груп підготовки до вищих| не менш | | |
| |досягнень в кожному виді спорту | як 1 | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|5. |Кількість груп спеціалізованої | не менш | 1-2 | |
| |базової підготовки в кожному виді | як 2 | | |
| |спорту | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|6. |Кількість вихованців спортивної | | | |
| |школи, яких підготовлено щороку за| | | |
| |останні три роки в кожному виді | | | |
| |спорту (у відсотках загальної | | | |
| |кількості вихованців спортивної | | | |
| |школи у кожному виді спорту, крім | | | |
| |вихованців груп початкової | | | |
| |підготовки): | | | |
| |----------------------------------+------------+------+-----|
| |I розряд, кандидати у майстри | 4 | 2 | |
| |спорту України; | | | |
| |----------------------------------+------------+------+-----|
| |майстри спорту України, майстри | 2 | 1 | |
| |спорту України міжнародного класу,| | | |
| |заслужені майстри спорту | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|7. |Кількість вихованців, яких | | | |
| |підготовлено щороку за останні три| | | |
| |роки в кожному виді спорту | | | |
| |юнацьких, III і II розряду (у | | | |
| |відсотках загальної кількості | | | |
| |вихованців спортивної школи у | | | |
| |кожному виді спорту, крім | | | |
| |вихованців груп початкової | | | |
| |підготовки): | | | |
| |----------------------------------+------------+------+-----|
| |у спортивній школі | 35-40 |30-35 |20-25|
| |----------------------------------+------------+------+-----|
| |у спортивній школі для інвалідів, | 25-30 |25-30 |15-20|
| |крім спортсменів-інвалідів з | | | |
| |вадами розумового та фізичного | | | |
| |розвитку | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|8. |Кількість тренерів-викладачів |40 і більше | 30 | 20 |
| |вищої та | | | |
| |I категорії в кожному виді спорту,| | | |
| |що працюють у спортивній школі | | | |
| |щороку за останні три роки (у | | | |
| |відсотках загальної кількості | | | |
| |тренерів-викладачів спортивної | | | |
| |школи у кожному виді спорту) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|9. |Кількість спеціалізованих класів у|не менш як 2| 1-2 | |
| |загальноосвітніх навчальних | | | |
| |закладах (спеціальних школах- | | | |
| |інтернатах) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|10.|Рівень забезпечення власними або | 75-100 |50-70 | 45 |
| |орендованими спортивними спорудами| | | |
| |та інвентарем (у відсотках обсягу | | | |
| |необхідного забезпечення в кожному| | | |
| |виді спорту) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|11.|Наявність медичного кабінету | 1 | 1 | 1 |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|12.|Тривалість навчально-тренувальних |100 і більше|60-100|20-60|
| |зборів, проведених щороку за | | | |
| |останні три роки в кожному виді | | | |
| |спорту (кількість днів) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|13.|Кількість змін тривалістю до 18 | 2 і більше | 1 | 1 |
| |днів у спортивно-оздоровчому | | | |
| |таборі з більш як 20 відсотками | | | |
| |вихованців спортивної школи у | | | |
| |кожному виді спорту (щороку за | | | |
| |останні три роки) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|14.|Кількість передплачених щороку | 3 | 2 | 1 |
| |спеціальних періодичних видань | | | |
| |(газети, журнали) | | | |
|---+----------------------------------+------------+------+-----|
|15.|Рівень забезпечення спортивної | 3-4 | 2-3 |до 2 |
| |школи навчально-методичними | | | |
| |матеріалами з питань підготовки | | | |
| |вихованців, зокрема методичними | | | |
| |розробками тренерів-викладачів у | | | |
| |кожному виді спорту (кількість | | | |
| |видань) | | | |
------------------------------------------------------------------
     Примітка. Вища категорія надається спортивній школі  за умови 
додержання нею не менш як 10 зазначених вимог,
перша категорія - 9, друга категорія - 8 вимог
(обов'язковими для спортивних шкіл усіх категорій є
вимоги 1-8).


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 993

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку типів позашкільних
навчальних закладів та до Положення про позашкільний
навчальний заклад ( 433-2001-п )


1. Пункт 1 переліку типів позашкільних навчальних закладів
( 433-2001-п ) викласти у такій редакції:

"1. Дитячо-юнацькі спортивні школи: комплексні дитячо-юнацькі
спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту,
дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані
дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані
дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та
дефлімпійського резерву.".

2. Доповнити перше речення пункту 4 Положення про
позашкільний навчальний заклад ( 433-2001-п ) після слів "форми
власності" словами ", крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл".
вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:26-12-2009 01:44
© 2007 - 2022 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.