Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

Матеріали з судівства та риболовного спорту

Погоджено:                                                                                     Затверджено:                                                                   

Заступник начальника                                                        рішенням Президії Федерації

Головного Управління                                                       від 23 серпня 2004 року      

по фізичній культурі                                                 Президент Київської Федерації

та спорту Київської міської                                     риболовного спорту                       

державної адміністрації

______________ Л.В.Панченко                                         ________________Я.А.Двірний

«_____»____________ 200__ р.                                          «_____»____________ 200__ р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про суддів з риболовного спорту Київської Федерації риболовного спорту

КИЇВ

2007 р.

І. Загальне положення.

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року № 2195;

1.2. Почесне спортивне звання «Суддя зі спорту» присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства з риболовного спорту на змаганнях різного рівня;

1.3. Призначення суддів на змагання відповідного рівня залежить від їх підготовки та здійснюється безпосередньо Київською суддівською колегією;

1.4. Суддями з риболовного спорту можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання брати участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються спортсмени і любителі риболовного спорту;

1.5. Суддя з риболовного спорту повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, негативності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту, підвищувати суддівську кваліфікацію.

2. Класифікація суддів риболовного спорту.

2.1. Встановлюються такі категорії суддів зі спорту:

2.1.1. Юний суддя зі спорту;

2.1.2. Суддя зі спорту ІІІ категорії;

2.1.3. Суддя зі спорту ІІ категорії;

2.1.4. Суддя зі спорту І категорії;

2.1.5. Національний суддя зі спорту.

3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Звання суддя присвоюється з риболовного спорту, визнаного в Україні та внесеного до Єдиної спортивної класифікації України;

3.2. Право присвоєння суддівських категорій надається:

3.2.1. «Юний суддя зі спорту» - радам колективів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, педагогічним радам ДЮСШ всіх видів, що культивують риболовний спорт;

3.2.2. «Суддя зі спорту ІІІ категорії», «Суддя зі спорту ІІ категорії» - Київською федерацією риболовного спорту; «Суддя зі спорту І категорії», «Національний суддя зі спорту» - Федерацією риболовного спорту України. «Національний суддя зі спорту» може бути рекомендований Федерацією  України у Міжнародну Федерацію риболовного спорту для присвоєння категорії «Суддя міжнародної категорії»;

3.2.3. Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються керівництвом клубів (установ) з риболовного спорту федерації. Присвоєння суддівських категорій оформлюється відповідними наказами Федерації. Для оформлення суддівських категорій подаються:

3.2.4.1. Для присвоєння категорії «Юний суддя зі спорту», «Суддя зі спорту ІІ та ІІІ категорії» : протокол кваліфікаційної комісії, рішення Київської президії колегії суддів з риболовного спорту, 2 фотокартки розміром 3 Х 4;

3.2.4.2. Для присвоєння категорії «Суддя зі спорту І категорії», «Національний суддя зі спорту» клопотання  встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3 Х 4, витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта (сторінка з призвіщем ім’ям та по батькові). Клопотання подає Київська федерація на адресу Федерації риболовного спорту України, яка приймає відповідне рішення;

4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій.

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:

4.1.1. «Юний суддя зі спорту» - особам (12-16 років), що прослухали суддівські семінари і склали іспити, мають стаж суддівства не менше 3-х змагань з риболовного спорту в колективі фізичної культури;

4.1.2. «Суддя зі спорту ІІ та ІІІ категорій» - особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит; стаж суддівства не менше 1-ого року, досвід не менше 7-ми змагань (для кожної категорії) в колективах фізичної культури і спортивних клубах, на першості району, міста, в якості старшого судді або секретаря з риболовного спорту.

4.1.3.  Згідно Положенню федерації риболовного спорту України. «Суддя зі спорту І категорії» присвоюється тим, що мають категорію «Суддя зі спорту ІІ категорії» і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного і 2-х національного масштабу в якості головного судді або заступника головного судді і головного секретаря. Обов’язкова участь не менше ніж у двох семінарах підготовки «Суддів зі спорту ІІ категорії», які проводяться за 40-годинною програмою: особисто провести в загальній складності не менше 8-и годин занять програми семінару, взяти участь у національному семінарі суддів і скласти екзамен колегії суддів України;

4.1.4. «Національний суддя зі спорту» згідно «Положенню…» присвоюється:

4.1.4.1. Тим, що мають І категорію і стаж суддівства не менше 4-х років після її присвоєння, а також тим діючим суддям, що мали звання «Суддя всесоюзної категорії»;

4.1.4.2. Тим, що мають практику суддівства не менше 8-ми змагань на першості м. Києва або Київської області і 5-ти змагань, проведених Держкомспортом України у якості головного судді або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим міжнародною федерацією;

4.1.4.3. Суддівство змагань, що проводяться Держкомспортом України, повинно здійснюватися в якості головного судді (заступника головного судді) або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим міжнародною федерацією;

4.1.4.4. Звання «Національний судді зі спорту» присвоюється за умови участі не менше, ніж в 3-х семінарах з підготовки «Суддів зі спорту І категорії» що проводяться за 40-годинною програмою. Особисто провести не менше 12 годин занять, брати участь у національному семінарі і здати екзамен національній колегії суддів;

ПРИМІТКА: суддівські семінари можуть проводитись у термін змагань, після чого ГСК видає довідки про обсяг занять з загальною оцінкою суддівства;

5. Права і обов’язки суддів зі спорту.

5.1. Суддя з риболовного спорту має право:

5.1.1. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної  категорії;

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням Київської колегії суддів;

5.2. Суддя з риболовного спорту зобов’язаний:

5.2.1. Досконально знати правила змагань з риболовного спорту, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні;

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді риболовного спорту, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів;

5.2.3. Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил учасниками змагань, тренерами і представниками;

5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, не упереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх  обов’язків;

5.2.5. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики;

5.2.6. При виконанні суддівський обов’язків  бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді.

6. Колегія суддів з риболовного спорту.

6.1. Колегії суддів з риболовного спорту створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, підприємствах, установах, навчальних закладках, спортивних школах, спортивних комітетах, військових частинах і  з’єднаннях, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності  в них не менше 10-ти суддів з риболовного спорту. Судді з риболовного спорту повинні знаходитись на обліку у міській колегії суддів Київської Федерації риболовного спорту. В окремих випадках при малочисленому складі суддів в клубах можуть бути створені об’єднанні колегії суддів з риболовного спорту. Корегують роботу колегія суддів Київської федерації риболовного спорту.

7. Структура колегії суддів.

7.1. Колегія суддів з риболовного спорту первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обирається відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах  суддів даної організації з риболовного спорту;

7.2. Колегія суддів Київської федерації риболовного спорту очолюється президією в складі 5-7 чоловік, що обирається відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах  суддів  і затверджуються президією Федерацією;

7.3. Президія колегії суддів обирає із складу голову президії колегії суддів;

7.4. Президія Київської колегії суддів з риболовного спорту утворюються федерацією з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з риболовного спорту в складі від 5 до 15 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів обирається один із членів президії Київської федерації риболовної спорту, який готує склад президії колегії суддів для затвердження  президією федерації;

7.5. Президія колегії суддів працює за планом, затвердженим Президією федерації. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується;

7.6. Президія колегії суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності;

7.7. Склад комісій, іх рішення затверджується президією колегії суддів з риболовного спорту.

8. Зміст роботи Президії колегії суддів.

8.1. Президія  колегії суддів:

8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів  колегії.;

8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань;

8.1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів;

8.1.4. Організовує заходи по підвищенню якості проведення змагань, пропаганді спорту і роботі з глядачами;

8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил з риболовного спорту, обмін досвіду роботи суддівської колегії і провідних суддів;

8.1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо;

8.1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів; узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи;

8.1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх  обов’язків або за скоєні провини;

8.2. Президія колегії суддів у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути достроково розпущена рішенням Президії Київської Федерації риболовного спорту.

9. Квиток, значок і спортивна форма суддів.

9.1. Після присвоєння суддівської категорії відповідними суддівською колегією видаються іменні квитки і суддівські значки єдиного зразка. У разі втратити, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента федерації;

9.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з правилами змагань з риболовного спорту і отримується у встановленому порядку.

10. Облік суддів з риболовного спорту.

10.1 Судді зі спорту стоять на обліку в колегії суддів Київської федерації риболовного спорту.

10.2. Суддівство змагань відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів.

вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:26-12-2009 01:44
© 2007 - 2023 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.