Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ"

Зареєстровано Управлінням юстиції в м. Києві

Реєстраційний № 0019-98 Г.О.
"30 " січня 1998р.

Заступник начальника Управління
________________________С.В. Нечипорук

Затверджено

Установчою конференцією громадської
організації "Київська Федерація риболовного спорту"
Протокол № 1 від 20 листопада 1997р.
Президент громадської організації
"Київська Федерація риболовного спорту"

______ ________________ Я.А. Двірний

 
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ"


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київська Федерація риболовного спорту (далі - Федерація) є громадською організацією. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", та чинним законодавством України.

1.2. Федерація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації. Федерація має розрахунковий рахунок, валютний та інші рахунки в установах банку (може мати субрахунки), самостійний баланс, відокремлене майно, печатку зі своєю назвою, штамп, емблему, власну символіку та іншу атрибутику, затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку, може користуватися кредитами, створювати власні фонди в установленому законом порядку.

1.3 Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

1.4. Місцезнаходження Федерації: 252001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 12, Управління по фізичній культурі і спорту міської державної адміністрації.

1.7. Територія діяльності - м. Київ.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Основною метою Федерації є розвиток риболовного спорту в м. Києві та захист законних інтересів її членів - спортсменів та спеціалістів спорту.

2.2.Завданнями Федерації є:

- сприяти розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя;

- сприяти розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою забезпечення виступів спортсменів м. Києва на змаганнях різного рангу;

- сприяти підвищенню кваліфікації спортсменів, тренерів та суддів риболовного спорту;

- розвиток і зміцнення зв'язків з міжнародними та національною федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях;

- правовий і соціальний захист спортсменів, тренерів, суддів та інших спеціалістів риболовного спорту, піклування про ветеранів спорту, що є членами Федерації;

- пропаганда і популяризація риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян;

- брати участь у створенні і зміцненні фінансової і матеріально-технічної бази риболовного спорту.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація у відповідності з покладеними на неї завданнями виконує такі функції:

- бере участь у розробці і реалізації програми розвитку риболовного спорту в м. Києві;

- сприяє відродженню національних звичаїв і традицій;

- бере участь в організації і проведенні змагань, зборів та інших заходів в м. Києві, підготовці збірних команд міста для участі в чемпіонатах України а також в товариських міжнародних матчевих зустрічах згідно з чинними Правилами змагань з риболовного спорту в Україні;

- бере участь в організації і проведенні наукових досліджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, пов'язані з риболовним спортом;

- сприяє організації та проведенню заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації суддів, пропаганді і популяризації риболовного спорту;

- з_ метою виконання статутних завдань здійснює у встановленому порядку необхідні
господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

- сприяє організації виробництв по виготовленню риболовного та спортивного обладнання, сувенірів, по випуску рекламної, видавничої та іншої продукції, а також підприємств по виготовленню офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою Федерації;

-бере участь у будівництві та експлуатації риболовно-спортивних баз та споруд;

- здійснює придбання, закріплення (оренду) рибальських угідь, зариблення водоймищ для здійснення тренувань спортсменів і проведення спортивних змагань серед членів Федерації; сприяє здійсненню заходів по охороні рибних запасів;

- здійснює пропаганду охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, Правил і норм аматорського і спортивного риболовства;

- сприяє здійсненню заходів боротьби з браконьєрством та забрудненням промисловими відходами природного середовища;

-забезпечує правовий і соціальний захист інтересів спортсменів, тренерів, суддів та інших спеціалістів з риболовного спорту, що є членами Федерації;

- здійснює заходи дисциплінарного впливу на членів Федерації;

-представляє інтереси Федерації в Федерації риболовного спорту України Державному Комітеті України з фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організаціях, об'єднаннях.

4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Членство в Федерації є добровільним і може бути колективним, індивідуальним і почесним

4.2. Колективними членами Федерації можуть бути риболовно-спортивні клуби спортивних товариств, колективи державних, громадських, кооперативних та інших у об'єднань, підприємств, закладів, організацій та клубів, створених незалежно від територіальних ознак, що визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні членські внески і активно сприяють діяльності Федерації.

4.3. Рішення про прийняття у члени Федерації приймається президією Федерації: індивідуальні - на підставі заяви, колективні - рішення керівного органу.

4.4. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, які досягли 18 років і визнають" Статут Федерації та сплачують членські внески.

4.5. Почесними членами Федерації можуть бути як українські так і іноземні громадяни, які внесли значний вклад у розвиток риболовного спорту.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Члени Федерації мають право:

- обирати і бути обраним у керівні та інші органи Федерації;

- отримувати інформацію з будь яких питань, що стосуються діяльності Федерації;

- користуватися символікою;

- брати участь у змаганнях, плануванні та обговоренні підсумків діяльності Федерації; - вносити пропозиції по усуненню недоліків та покращанню роботи;

5.2.Члени Федерації зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення Конференції, виборчих
органів, управління та контролю.

5.3 Члени Федерації, які порушують вимоги Статуту, виборчих органів, управління та контролю, можуть бути виключені з її складу по рішенню Президії. Рішення про виключення може бути оскаржено на Конференції.


6. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1 Основою Федерації є первинні організації (риболовно-спортивні клуби).

6.2 Первинні організації об'єднують членів Федерації за територіальними та відомчими ознаками.
Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між конференціями - Президія Федерації, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що є виключною компетенцією Конференції.

6.3 Конференція проводиться не менше одного разу на чотири роки. Позачергово Конференція може бути проведена на пропозицію Президії Федерації або з вимоги 1/3 членів Федерації, а також на вимогу ревізійної комісії. Порядок делегування і представництва делегатів на Конференцію визначається Президією.

6.5 Конференція вирішує такі питання:

- визначає основні напрямки діяльності Федерації і приймає відповідні документи;

- затверджує Статут Федерації і вносить до нього зміни і доповнення;

- обирає строком на чотири роки президента Федерації, віце-президента, відповідального секретаря та ревізійну комісію;

- визначає розміри вступних членських внесків;

- заслуховує звіти Президії, ревізійної комісії і, за необхідністю, інших органів Федерації;

- реалізує право власності на майно та кошти Федерації;

- вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію Федерації;

-приймає на розгляд будь-яке інше питання діяльності Федерації.

6.6 Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа делегатів відкритим або таємним голосуванням.

6.7 Керівним органом Федерації в період між конференціями є Президія. До складу Президії можуть входити голови робочих органів Федерації та представники колективних членів (клубів).

6.8 Президія Федерації проводить свої засідання не менше одного разу на місяць і вирішує такі питання:

- розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію Статутом і рішеннями Конференції

- приймає рішення про заснування підприємств, створення госпрозрахункових установ і організацій;*

- заслуховує звіти виконавчого директора;

- розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний
фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання;

- визначає необхідність, місце, строки проведення і порядок денний чергової
Конференції;

- формує виконавчий комітет (виконком), призначає виконавчого директора Федерації;

- приймає рішення про включення (виключення) до Федерації колективних членів (клубів) та окремих членів, в тому числі і Почесних;

-затверджує Положення про робочі органи Федерації;

- розглядає суперечні взаємостосунки колективних членів (клубів) Федерації, контролює інші питання відповідно до її компетенції.

6.9.Президія Федерації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. За умови рівності голосів, голос Президента вирішальний.  Президія має право залучення до свого складу нових членів на місце тих, що вибули  не в змозі виконувати обов'язки, обумовлені Статутом Федерації та посадовими інструкціями з наступним їх затвердженням на черговій конференції.

6.10.Виконавчо-розпорядним органом Федерації є виконком, до складу якого входять Президент Федерації, віце-президент, відповідальний секретар та виконавчий директор.

Виконком збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць.

6.11.Виконавчий комітет:

-забезпечує виконання рішень Конференції та Президії Федерації;

- готує засідання Президії і Конференції;

- репрезентує Федерацію в_ інших організаціях_і діє від її імені;

- спрямовує діяльність робочих та громадських органів Федерації з основних напрямків її діяльності;

- приймає рішення відносно прийому та звільнення штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів Федерації у межах затвердженого кошторису;

-вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

6.12. Президент Федерації, у відповідності зі своїми повноваженнями:

- представляє інтереси Федерації в державних органах, національній та міжнародних Федераціях;
- підписує всю офіційну документацію;
- здійснює фінансово-господарські операції, організовує ведення відповідної фінансової документації;
- слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;
- несе відповідальність (разом з виконавчим директором) за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів;
- укладає договори та угоди з федераціями інших регіонів та країн, а також з національними та зарубіжними організаціями у встановленому порядку;
- укладає будь які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками Федерації, керівниками власних підприємств, госпрозрахункових установ і організацій та їх звільнення.

6.13. Для здійснення щоденної оперативної роботи при виконкомі може створюватися Директорат, який складається із штатних працівників.

Штатна численність і розміри оплати праці працівників Директорату, які перебувають на утриманні за рахунок коштів Федерації, встановлюється Президією на основі діючого законодавства.

Залучення експертів, консультантів та інших фахівців здійснюється на договірній основі.

Діяльністю Директорату керує виконавчий директор на підставі Положення, затвердженого Президією.

6.14. Федерація може створювати громадські органи Федерації (комітети, ради, комісії, інспекції).

 6.15. Контроль за діяльністю виборчих органів та штатного апарату Федерації здійснюється ревізійною комісією Федерації. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників Федерації подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія Федерації доповідає про результати проведених нею перевірок Президенту Федерації та звітує перед Конференцією Федерації.


7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ КОШТИ

7.1. Фінансово-господарська діяльність Федерації, здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

7.2. Механізм фінансово-господарської діяльності Федерації спрямований на раціональне використання коштів та відшукання додаткових джерел фінансування для організації підготовки спортсменів, тренерів та суддів, проведення змагань серед членів Федераті.

7.3.Фінансові ресурси Федерації, в тому числі валютні, утворюються з таких джерел:

- надходжень від членських внесків;
- прибутків від власної, господарської та іншої комерційної, видавничої, рекламної діяльності та спонсорів;
- добровільних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та кооперативних організацій, фірм та інше;
- асигнувань з державного та місцевого бюджетів;
- інших джерел, що не суперечать діючому законодавству;
- одержання коштів повинно проходити з урахуванням збереження гідності Федерації та незалежності від будь-якої організації.

7.4. Грошові кошти цільового призначення направляються Федерації для виконання завдань розвитку риболовного спорту в м. Києві.

7.5. Грошові кошти Федерації витрачаються на:

- реалізацію програм Федерації по розвитку риболовного спорту;
- проведення конференцій семінарів, нарад та інших заходів Федерації;
- розвиток матеріально-технічної бази риболовного спорту;
- витрати на оплату заробітної плати посадовим особам;
- видавничої діяльності;
- виготовлення та придбання кубків, призів та іншої атрибутики Федерації;
- соціально-правовий захист спортсменів, тренерів і ветеранів, що є членами Федерації;
- заохочення осіб, які внесли вагомий внесок у розвиток риболовного спорту;
- інші цілі передбачені Статутом.

7.6. Перевірки фінансової діяльності Федерації здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їх компетенції, ревізійною комісією Федерації та аудиторськими службами.

7.7. Діяльність керівників госпрозрахункових установ та організацій, створених Федерацією підзвітна Президенту.

7.8. Федерація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.


8. ОФІЦІЙНА, НАГОРОДНА ТА ПАМ'ЯТНА АТРИБУТИКА ФЕДЕРАЦІЇ

8.1. Федерація має печатку зі своїм найменуванням і символікою, штамп фірменний бланк, емблему, вимпел, знаки, жетони, медалі, грамоти, призи та іншу атрибутику затверджену та зареєстровану в установленому законом порядку.

9. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ :

9.1. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

- зауваження,
- попередження,
- виключення з Федерації.


10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску) за рішенням Конференції та за рішенням суду.

10.2. Реорганізація проводиться за рішенням конференції. У випадку реорганізації усі права та обов'язки переходять до правонаступників.

10.3. Рішення про припинення діяльності Конференції може бути прийняте не менш ніж 2/3 голосів делегатів Конференції, та за рішенням суду.

10.4. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи.

10.5. Майно та кошти Федерації у разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються на благодійні цілі та виконання статутних завдань, а за рішенням суду – спрямовуються в дохід держави.
Зареєстровано

Управлінням юстиції в м. Києві
"17" __квітня_____ 1998р.
Начальника правління

Затверджено

Установчою конференцією громадської організації
"Київська Федерація риболовного спорту"

 

 Протокол № 2 від 10 квПрезидент громадської організації

"Київська Федерація риболовного спорту"

Д.М. Сокуренко ЯА. Двірний

----------------

Зміни та доповнення до статуту громадської організації "Київська федерація риболовного спорту"

Пункт 7.3 викласти в наступній редакції:

"7.3. Фінансові ресурси Федерації, в тому числі валютні, утворюються з таких (джерел:

- надходжень від членських внесків;

- надходжень від господарської та іншої комерційної, видавничої, рекламної

діяльності створених Федерацією госпрозрахункових підприємств і організацій;

- добровільних внесків громадян, трудових колективів, творчих спілок, (державних, громадських та кооперативних організацій, фірм, спонсорів та інше:

-асигнувань з державного та місцевого бюджетів;

-інших джерел, що не суперечать діючому законодавству.

Одержання коштів повинно проходити з урахуванням збереження гідностіФедерації та її незалежності від будь-якої організації."

Зареєстровано

Управлінням юстиції в м. Києві

 

Реєстраційний № 0019-98 Г.О.

"30" січня1998р.
Заступник начальника Управління
С.В. Нечипорук

 

Затверджено

Установчою конференцією громадської організації "Київська Федерація риболовного спорту"

Протокол № 1 від 20 листопада 1997р.
Президент громадської організації
"Київська Федерація риболовного спорту"

______________ Я.А. Двірний

 
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"КИЇВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ'

вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:24-11-2014 12:32
© 2007 - 2022 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.