Адреса: 01001, м. Київ, Хрещатик, 12
Телефон: +38 (044) 490-70-16
Тел./Факс: +38 (044) 411-69-32

Все про КФРС

Проект Статуту КФРС

«Зареєстровано»

 

__________ управлінням юстиції

“____”_______________20__ року

Наказ № _____________________

№ свідоцтва__________________

Начальник _______ управління юстиції

________

 

 

«Затверджено»

 

Рішенням позачергової Конференції громадської організації  «Київська федерація риболовного спорту»

«___» ­­­­­­­­­­­­­­­_____________ 20__ р.

Протокол № 1

Президент федерації

______________  Я.А.Двірний

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Київська федерація риболовного спорту»

 

м. Київ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Київська федерація риболовного спорту»  (далі - Федерація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Федерації - Громадська організація «Київська федерація риболовного спорту».

1.3. Скорочене найменування – ГО «КФРС».

1.4. Назва англійською мовою  – “Kyiv Sport Fishing Federation”.

1.5. Скорочена назва англійською мовою – KSFF.

1.6. Громадська організація «Київська федерація риболовного спорту» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Федерація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Федерації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9.  Діяльність Федерації поширюється на територію України.

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.11. Федерація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.12. Офіційна робоча мова Федерації – українська.

1.13. Юридична адреса Федерації: вул. Хрещатик, 12, м. Київ-1, 01001. Управління по фізичній культурі та спорту КМДА.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Головною метою Федерації є розвиток риболовного спорту в м.Києві та регіонах України, а також захист законних інтересів її членів – спортсменів та спеціалістів спорту.

2.2. Основними завданнями Федерації є:

2.2.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров‘я, формуванню здорового способу життя;

2.2.2. розробка і реалізація програм підготовки спортсменів високого класу з метою забезпечення успішних виступів спортсменів Федерації на змаганнях різного рівня в Україні та на міжнародній арені;

2.2.3. підвищення кваліфікації спортсменів, тренерів та суддів риболовного спорту;

2.2.4. розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та національною федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об‘єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародній спортивних організаціях та об‘єднаннях;

2.2.5. правовий і соціальний захист спортсменів, тренерів, суддів та інших спеціалістів риболовного спорту, піклування про ветеранів спорту, що є членами федерації;

2.2.6. пропаганда і популяризація риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров‘я громадян;

2.2.7. участь у створенні і зміцненні фінансової та матеріально-технічної бази риболовного спорту;

2.2.8. організація проведення змагань з риболовного спорту;

2.2.9. підтримка зв‘язків з державними органами управління фізичної культури, молоді та спорту;

2.2.10. виступати з ініціативами та внесення пропозицій з питань співробітництва у розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;

2.2.11. подання клопотань та матеріалів у відповідні державні структури на присвоєння звань та отримання заохочень членам Федерації.

 

3. ПРАВА ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (спортсменів, тренерів, суддів та інших спеціалістів риболовного спорту) у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. здійснювати пропаганду охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, Правил і норм аматорського і спортивного риболовства, сприяти здійсненню заходів боротьби з браконьєрством та забрудненням природного середовища, сприяти здійсненню заходів по охороні рибних запасів.

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації (клуби), в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Федерації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Федерації;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Федерації; здійснювати придбання (оренду) рибальських угідь; зариблення водойм для здійснення тренувань спортсменів і проведення спортивних змагань серед членів Федерації; брати участь у будівництві та експлуатації риболовно-спортивних баз та споруд;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Федерації та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності Федерації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.22. організовувати виробництва по виготовленню риболовного та спортивного обладнання, сувенірів, рекламної, видавничої та іншої продукції, а також підприємств по виготовленню офіційної пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою федерації;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.25. брати участь в розробці та реалізації програм розвитку риболовного спорту в Києві та в регіонах України;

3.1.26. брати участь в організації і проведенні змагань, навчально-тренувальних зборів, відбіркових змагань та інших заходів у Києві, підготовці збірних команд Федерації для участі в Чемпіонатах і Кубках України, Європи та Світу, а також в товариських міжнародних спортивних зустрічах згідно з чільними «Правилами змагань з риболовного спорту України» та Правилами міжнародної федерації F.I.P.S.e.d.

3.1.27. сприяти організації та проведенню заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації тренерів та суддів зі спорту, здійснювати пропаганду і популяризацію риболовного спорту;

3.1.28. брати участь в організації і проведенні наукових досліджень, видавати методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, пов‘язані з риболовним спортом;

3.1.29 сприяти відродженню національних звичаїв і традицій;

3.1.30 здійснювати інші права, що не заборонені законом.

 

4. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Федерації є добровільним і може бути індивідуальним та почесним.

4.2. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Федерації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Федерації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Президією, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Федерації. При прийомі в члени Федерації кожному вступнику видається персональний членський квиток єдиного зразка Федерації риболовного спорту України з відміткою про прийняття його на облік у конкретний риболовно-спортивний клуб (РСК) Федерації та залікову книжку спортсмена, що надає йому право брати участь у заходах клубу. Кожен спортсмен має право за власним бажанням та погодженням з керівництвом клубу в кінці календарного року перейти до іншого клубу або до іншої регіональної федерації, про що в членському квитку здійснюється відмітка про зняття з обліку в КФРС. З метою забезпечення можливості проведення особисто-командних Чемпіонатів і Кубків Києва і України, а також участі в чемпіонатах Європи і Світу серед клубів, з видів риболовного спорту Президія Федерації створює риболовно-спортивні клуби за територіально-відомчою ознакою. Мінімальна чисельність клубу – 5 спортсменів. В складі клубу можуть бути і юнаки, які досягли 14 років і визнають Статут Федерації.

 

4.4. Права члена Федерації:

- обирати і бути обраними до керівних органів Федерації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Федерацією;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Федерації;

- звертатися до органів Федерації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Президії та вимагати розгляду скарг та заяв на Конференції Федерації;

- звертатися до органів Федерації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

 4.5. Члени Федерації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Федерації, «Правил з риболовного спорту України», Положення про змагання та «Правил аматорського та спортивного риболовства України»;

- виконувати рішення керівних органів Федерації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Президією Федерації;

- сприяти здійсненню завдань Федерації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Федерації припиняється у випадках:

- виходу із Федерації за власним бажанням;

- виключення із Федерації, за рішенням Президії, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Федерації, або якщо член втратив зв’язок із Федерацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків. Рішення про виключення може бути оскаржено на Конференції Федерації.

4.7. Почесними членами Федерації можуть бути як українські, так і іноземні громадяни, які внесли значний вклад у розвиток риболовного спорту.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Органами управління Федерації є: Конференція делегатів Федерації, Президія, Президент Федерації.

5.2. Конференція Федерації (далі – Конференція) є вищим органом Федерації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Конференцією до компетенції Президії.

5.3. У Конференції беруть участь делегати риболовно-спортивних клубів. Кожен делегат Конференції має один голос. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Порядок делегування і представництва делегатів визначається Президією Федерації.

5.4. Чергова Конференція скликається Президією не менше ніж один раз на чотири роки. Конференція розглядає питання, винесені на її розгляд Президією, Президентом Федерації, а також РСК Федерації.

5.5. Позачергова Конференція скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Федерації Президією чи Президентом Федерації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна третина РСК Федерації мають право ініціювати перед Президією скликання позачергової Конференції. Якщо вимога РСК Федерації про скликання Конференції не виконана, ці РСК мають право самі скликати Конференцію.

5.7. До виключної компетенції Конференції  належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Федерації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Федерації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Федерації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання строком на чотири роки Президії Федерації та відкликання Президії, або окремих членів Президії.

5.7.7. Обрання терміном на чотири роки Президента, віце-президента та відповідального секретаря Федерації та їх відкликання.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.7.9. Визначає розміри вступних внесків.

5.8. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж дві третини делегатів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до Статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Конференції  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих делегатів Конференції Федерації. Також трьома четвертими голосів делегатів Конференції приймаються рішення щодо відчуження майна Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації.

5.9. Конференція приймає “Рішення”. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Федерації та членів Федерації.

5.10. Головує на засіданнях Конференції  особа з числа делегатів, обрана Конференцією Головою зборів. Хід Конференції протоколюється. Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, підписуються Головою і секретарем Конференції.

5.11. Президія Федерації є керівним органом Федерації на період між Конференціями, яка виконує функції з управління її поточною, організаційною діяльністю. До складу Президії можуть входити голови робочих органів Федерації та представники риболовно-спортивних клубів.

5.12. Президія підзвітна Конференції  і організовує виконання їх рішень. Президія діє від імені Федерації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Президії є Президент Федерації.

5.14. Структура Президії, її склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Конференцією. Члени Президії є підзвітними Конференції і несуть відповідальність перед ними за діяльність Федерації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Президії відноситься:

5.15.1. організація виконання рішень Конференції;

5.15.2. скликання Конференції та формування її порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до її компетенції та підготовка проектів рішень з цих питань до Конференції;

5.15.3. визначення розміру щорічних членських внесків;

5.15.4. створення контрольно-дисциплінарної Комісії Федерації;

5.15.5. підготовка та подання рекомендацій Конференції щодо визначення Основних напрямків діяльності Федерації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Федерації;

5.15.6. затвердження поточних планів діяльності Федерації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.7. здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Конференції Федерації;

5.15.8. приймає рішення про заснування підприємств, створення госпрозрахункових установ і організацій;

5.15.9. заслуховує звіти виконавчого директора;

5.15.10. розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання;

5.15.11. визначає необхідність, місце, строки проведення і порядок денний чергової Конференції;

5.15.12. формує виконавчий комітет (виконком), призначає виконавчого директора Федерації;

5.15.13. приймає рішення про створення риболовно-спортивних клубів та включення (виключення) до Федерації окремих членів, в тому числі і Почесних;

5.15.15. розглядає суперечні взаємовідносини риболовно-спортивних клубів Федерації, контролює інші питання відповідно до її компетенції.

5.15.16. Президія має право залучення до свого складу нових членів на місце тих, що вибули, або не в змозі виконувати обов‘язки, обумовлені Статутом Федерації та посадовими інструкціями з наступним їх затвердженням на черговій конференції.

5.15.17. Виконавчо-розпорядчим органом Федерації є виконком, до складу якого входять Президент Федерації, віце-президент, відповідальний секретар та виконавчий директор. Виконком збирається на свої засідання не менше одного разу на місяць.

5.15.18. Виконавчий комітет:

-          забезпечує виконання рішень Конференції та Президії Федерації;

-          готує засідання Президії та Конференції;

-          репрезентує Федерацію в інших організаціях і діє від її імені;

-          спрямовує діяльність робочих та громадських органів федерації з основних напрямків її діяльності;

-          приймає рішення відносно прийому та звільнення штатних працівників, які утримуються за рахунок коштів Федерації у межах кошторису Федерації;

-          вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

5.15.19. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції.

5.16. Головує на засіданнях Президії Президент Федерації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Президії, вирішуються колегіально на засіданнях Президії. Президія проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Федерації один раз на квартал. Про час місце, та порядок денний засідання члени Президії повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Президії.

5.18. Кожен член Президії може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Президії.

5.19. Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Президії. При рівності голосів голос Президента вирішальний.

5.20. Президент Федерації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Федерації в межах, встановлених даним Статутом, Конференцією  та Президією і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Президент Федерації призначається та звільняється Конференцією,  є підзвітним Конференції  та Президії Федерації і вправі вносити на їх розгляд пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Федерації.

5.22. Президент Федерації у відповідності до своїх повноважень:

5.22.1. представляє інтереси Федерації в державних органах, національній та міжнародних федераціях;

5.22.2. підписує всю офіційну документацію;

5.22.3. укладає договори та угоди з федераціями інших регіонів та країн, а також з національними та зарубіжними організаціями в установленому порядку;

5.22.4. слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;

5.22.5. діє від імені Федерації без довіреності та представляє Федерацію у її стосунках з іншими особами;

5.22.6. видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Федерації;

5.22.7. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Федерації;

5.22.8. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Федерації;

5.22.9. встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Федерації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

5.22.10. виступає розпорядником коштів та майна Федерації, укладає та підписує від імені Федерації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Федерації;

5.22.11. організовує підготовку засідання Президії;

5.22.12. вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до мети і Основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Федерації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Федерації, Президії та Конференції Федерації;

5.22.13. звітує про свою роботу та роботу Президії на черговій Конференції. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини риболовно-спортивних клубів Федерації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Федерації можуть бути оскаржені членом (членами) Федерації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Федерації можуть бути подані до Президії Федерації або винесені на розгляд Конференції. У разі не згоди із рішенням Президії Федерації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Президії член (члени) можуть бути оскаржені до Конференції.

5.24.Член Федерації не має права голосу при вирішенні Конференцією питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Федерацією.

 

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Федерація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність Федерації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Федерація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Федерація:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Федерація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

7.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Конференцією.

7.3. Філія Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює всі або частину функцій Федерації.

7.4. Представництво Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює представництво і захист інтересів Федерації.

7.5. Керівники відокремлених підрозділів Федерації призначаються і діють на підставі довіреності.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ.

8.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Федерація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Федерації або державою, набуте від вступних та членських внесків, благодійних внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3. Майно Федерації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Федерації, інших джерел, не заборонених законом.

8.4. Доходи або майно Федерації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової Федерації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8.5. Федерація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Федерації в грошовій або іншій формі. 

8.6. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

8.7. Федерація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.8. Державний контроль за діяльністю Федерації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8.9. У разі припинення діяльності Федерації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Федерації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової Федерації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 делегатів Конференції Федерації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Федерації.

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4. Рішення про саморозпуск Федерації  приймається  Конференцією, якщо за це проголосували 3/4 делегатів Конференції Федерації. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручають Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Федерації після припинення її діяльності відповідно до статуту.

10.5. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менш 3/4 делегатів Конференції Федерації. Реорганізація Федерації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Федерації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Федерації визначається відповідно до чинного законодавства.

вгору сторінки /  роздрукувати  
Сторінку оновлено:24-11-2014 12:42
© 2007 - 2024 Всі права належать Київській Федерації Риболовного Спорту.
Передрук матеріалів тільки з погодження Адміністрації КФРС.